Nie można połączyć się z serwerem MySQL Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kolnie
Witaj na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie          Dzisiaj jest  poniedziałek  22 lipca 2019 roku         Imieniny obchodzą dziś:  Maria, Magdalena, Albin, Pankracy, Milena  solenizantom życzymy Wszystkiego Najlepszego.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Poradnia jest placówką oświatową realizującą cele i zadania określone w ustawie  z dnia 7 września 1999 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami) oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy a w szczególności w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  publicznej poradni specjalistycznej

 

Poradnia swoją działalnością obejmuje wszystkie placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze znajdujące się na terenie :

1)      Miasta Kolno

2)      Gminy Kolno,

3)      Miasta i Gminy Stawiski,

4)      Gminy Turośl,

5)      Gminy Mały Płock,

6)      Gminy Grabowo.

Poradnia w szczególności :

- udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży (od urodzenia do ukończenia IV etapu edukacji), w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

- udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 

Do zadań poradni należy w szczególności :

 

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się;

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a) szczególnie uzdolnionych,

b)niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d) z zaburzeniami komunikacji językowej,

e) z chorobami przewlekłymi;

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek  w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I—III szkoły podstawowej;

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach  placówkach.

 

Poradnia realizuje swoje zadania przez:

 

1) diagnozowanie;

2) opiniowanie;

3) działalność terapeutyczną;

4) prowadzenie grup wsparcia;

5) prowadzenie mediacji;

6) interwencję kryzysową;

7) działalność profilaktyczną;

8) poradnictwo;

9) konsultacje;

10) działalność informacyjno-szkoleniową.

11) współdziałanie z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom

 

Zasady korzystania z usług poradni

1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających swoją siedzibę na terenie powiatu kolneńskiego.

2. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania (teren całego powiatu kolneńskiego).

3. Poradnia może udzielać także pomocy dzieciom i młodzieży spoza terenu powiatu kolneńskiego na mocy porozumienia między organami prowadzącymi poradnie.

4. Do poradni przyjmowane są dzieci i młodzież na pisemny wniosek rodziców dziecka.

5. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Aktualnie stronę przegląda  1  osób(a)
Twoje IP: 54.161.118.57

© 2006 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOLNIE Wszelkie prawa zastrzeĹĽone.