Nie można połączyć się z serwerem MySQL Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kolnie
Witaj na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie          Dzisiaj jest  poniedziałek  22 lipca 2019 roku         Imieniny obchodzą dziś:  Maria, Magdalena, Albin, Pankracy, Milena  solenizantom życzymy Wszystkiego Najlepszego.
S T A T U T

STATUT

 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

w Kolnie

 

 

Test jednolity na dzień

01.02.2011r

 

 

KOLNO 2011

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolnie zwana dalej „Poradnią” jest placówką oświatowo – wychowawczą, powstałą z przekształcenia Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Kolnie, decyzją Kuratora Oświaty w Łomży z dnia 27 września 1993r.

§ 2

Siedzibą Poradni jest miasto Kolno, adres Poradni: ulica 11- ego Listopada 1, 18-500 Kolno.

§ 3

 1. Organem prowadzącym Poradnię jest Rada Powiatu Kolneńskiego.

 2. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Podlaski Kurator Oświaty. 

§ 4

Poradnia jest jednostką budżetową, finansowaną przez Powiat Kolneński.

§ 5

 1. Organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, określa teren działania poradni.
 2. Poradnia swoją działalnością obejmuje wszystkie placówki oświatowo – wychowawcze opiekuńczo – wychowawcze znajdujące się na terenie:

1)     Miasta Kolno

2)     Gminy Kolno,

3)     Miasta i Gminy Stawiski,

4)     Gminy Turośl,

5)     Gminy Mały Płock,

6)     Gminy Grabowo.

 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 6

 1. Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży (od urodzenia do ukończenia IV etapu edukacji), , w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 2. Poradnia udziela pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół
  i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 3. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.
 4. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi Poradnie, Poradnia może udzielać pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni, dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły, (przedszkola) i ich rodzicom.

Rozdział II

Cele i zadania Poradni.

§ 7

Do zadań Poradni należy w szczególności :

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się;

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a) szczególnie uzdolnionych,

b)niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d) z zaburzeniami komunikacji językowej,

e) z chorobami przewlekłymi;

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I—III szkoły podstawowej;

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

§ 8

1. Poradnia może w zależności od potrzeb realizować zadania w szczególności przez:

 

1) diagnozowanie;

2) opiniowanie;

3) działalność terapeutyczną;

4) prowadzenie grup wsparcia;

5) prowadzenie mediacji;

6) interwencję kryzysową;

7) działalność profilaktyczną;

8) poradnictwo;

9) konsultacje;

10) działalność informacyjno-szkoleniową.

11) współdziałanie z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom

2. Specjaliści zatrudnieni w Poradni: psychologowie, pedagodzy, logopedzi
i doradcy zawodowi realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

 

§ 9

1. Zakres współpracy Poradni z innymi poradniami psychologiczno – pedagogicznym i poradniami specjalistycznymi, przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc nauczycielom uzależniona jest od specyfiki problemów oraz indywidualnych  potrzeb dzieci, młodzieży i rodziców.

 

2. Do zakresu współpracy poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami należy w szczególności:

1. Rozpoznawanie u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej.

2. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem. Udział w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i planów działań wspierających 

3. Udzielanie poradnictwa i pomocy  dzieciom i  uczniom, ich  rodzicom oraz nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych

4. Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.

5. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej.

6. Prowadzenie działań z zakresu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery zawodowej  a także wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. Poradnia prowadzi współpracę z innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi  oraz instytucjami w ramach kontynuowania opieki nad dzieckiem a także w zakresie wymiany wzajemnych doświadczeń zdobywanych w procesie udzielania pomocy w tym nowatorskich form pracy – organizacji i zarządzania.

4. Poradnia prowadzi współpracę z innymi poradniami i instytucjami poprzez :

1) konsultacje;

2) wymianę doświadczeń i informacji;

3) współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów itp.;

4) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie;

5) wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, rodziny i środowiska lokalnego.

5. Współpraca z innymi poradniami i instytucjami może mieć charakter incydentalny bądź może wynikać z zawartych umów.

 

§10

1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach. Dzieci
i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię poradni także w innych niż określone
w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci
i młodzieży.

 

2. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka albo na pisemny wniosek pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia. Obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczą także tej osoby dorosłej. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich,  osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

4. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia — także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

5. Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię;

2) numer opinii;

3) datę wydania opinii;

4) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia — również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

5) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby;

6) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

8) podpis dyrektora poradni.

 

§ 11

W poradni działają zespoły orzekające, który wydają :

1)     orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

2)     orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

3)     opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

§ 12

Dyrektor poradni powołuje zespoły orzekające, których zadaniem jest orzekanie i opiniowanie w sprawach, o których mowa w § 11.

W skład zespołu orzekającego wchodzą :

 1. dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
 2. psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną,
 3. pedagog – opracowujący diagnozę pedagogiczną,
 4. lekarz – opracowujący diagnozę lekarską,
 5. inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny, opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.
 6. wnioskodawca – może wziąć udział w posiedzeniu zespołu.

Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

§ 13

Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie odrębnych przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

 

§ 14

1.      W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

2.      Zespól wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a z ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, jest powołany przez Dyrektora Poradni.

3.      W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1)     pedagog – posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

2)     psycholog;

3)     logopeda;

4)     inni specjaliści -  w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

4.      Pracą zespołu koordynuje Dyrektor Poradni, albo upoważniony przez niego nauczyciel.

5.      Szczegółowe zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa
Rozp. MEN z dnia 3 lutego  2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

§ 15

1.      Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielona w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

2.      Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.

3.      Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

- zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

- czas trwania porozumienia;

- zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w poradni;

- zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;

- postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

- wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy
ze specjalistami zatrudnionymi w poradni, oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

 

Rozdział III

Zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Poradni
z uwzględnieniem w szczególności zadań realizowanych poza poradnią,
w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.

§ 16

 1. W Poradni zatrudnieni są następujący specjaliści:

1)     pedagodzy,

2)     psycholodzy,

3)     logopedzi,

4)     doradcy zawodowi

 1. Kwalifikacje zatrudnionych specjalistów określają odrębne przepisy.
 2. Ponadto w Poradni mogą być zatrudnieni lekarze i rehabilitanci.
 3. Szczegółowe zakresy obowiązków specjalistów zawarte są w ich aktach osobowych.

 

§ 17

Do zadań pedagogów w Poradni i poza jej siedzibą należą w szczególności:

-        prowadzenie badań pedagogicznych

-        prowadzenie terapii pedagogicznej i badań przesiewowych,

-        prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli

-        popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
i nauczycieli,

-        udział w zespołach orzekających,

-        współdziałanie z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz innymi podmiotami świadczącymi pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom,  

-        wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

 

§ 18

Do zadań psychologów w Poradni i poza jej siedzibą należą
w szczególności:

-        prowadzenie badań psychologicznych

-        prowadzenie terapii psychologicznej

-        prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli

-        udział w zespołach orzekających

-        popularyzowanie wiedzy psychologicznej wśród rodziców i nauczycieli,

-        współdziałanie z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz innymi podmiotami świadczącymi pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

§ 19

Do zadań logopedów w Poradni i poza jej siedzibą należą w szczególności:

-        dokonywanie diagnozy logopedycznej

-        prowadzenie terapii logopedycznej

-        udzielanie porad i instruktażu rodzicom, ukierunkowanie pracy z dzieckiem w domu

-        udział w zespołach orzekających

-        badania przesiewowe mowy

-        popularyzowanie wiedzy logopedycznej wśród nauczycieli przedszkoli i szkół oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

-        współdziałanie z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz innymi podmiotami świadczącymi pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

§ 20

Do zadań doradców zawodowych w Poradni i poza jej siedzibą należą w szczególności:

-        gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

-        prowadzenie zajęć grupowych aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu

-        udzielanie indywidualnych porad zawodowych uczniom na podstawie badań i bez badań

-        współdziałanie ze szkołami i placówkami w zakresie organizacji doradztwa zawodowego

-        wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami.

-        współpraca z instytucjami wspierającymi doradztwo zawodowe, w szczególności z poradniami specjalistycznymi, powiatowym urzędem pracy oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

§21

Do zadań lekarza należą:

-        uczestnictwo w zespołach orzekających

-        prowadzenie konsultacji w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach zespołów orzekających

§22

Do zadań rehabilitanta należą:

-        uczestnictwo w zespołach orzekających

-        prowadzenie konsultacji w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach zespołów orzekających

§ 23

 1. W Poradni oprócz specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, doradztwa zawodowego zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 2. Pracownicy administracji i obsługi swoje obowiązki służbowe realizują w szczególności w siedzibie poradni.
 3. Do zadań ich należy zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Poradni
 5. Zakresy obowiązków zawarte są w aktach osobowych pracowników.

 

Rozdział IV

Organy Poradni i ich zadania.

§ 24

 1. Organami Poradni są :
 1. Dyrektor Poradni,
 2. Rada Pedagogiczna.

§ 25

 1. Poradnią kieruje Dyrektor Poradni.
 2. Do kompetencji i zadań jego należy :

1)     kierowanie bieżącą działalnością poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do pracowników pedagogicznych oraz nadzoru nad pracownikami administracyjnymi i obsługi,

3)     dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

4)     decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi – zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy,

5)     przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom pedagogicznym, administracji i obsługi,

6)     występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla pracowników pedagogicznych i innych pracowników poradni,

7)     kierowanie pracami rady pedagogicznej,

8)     w przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej,

3. Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego poradnię może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

4. Spory pomiędzy organami Poradni oraz pomiędzy członkami rady pedagogicznej rozwiązywane są w drodze negocjacji i mediacji.

§ 26

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z jej działalnością.
 2. Radę Pedagogiczną tworzą pracownicy pedagogiczni tj. psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi. W poradni mogą być zatrudnieni lekarze i rehabilitanci.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.
 4. Liczbę pracowników pedagogicznych poradni, w zależności od zadań w jej statucie oraz terenu działania ustala, na wniosek dyrektora organ prowadzący poradnię.
 5. W posiedzeniu rady pedagogicznej biorą udział wszyscy pracownicy pedagogiczni.
 6. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział za zaproszeniem jej przewodniczącego, zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.
 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 2/ 3 jej członków.
 8. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady.
 9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem poradni.
 10. Zebrania rad pedagogicznych są protokołowane.
 11. Do kompetencji rady pedagogicznej należy :

1)     zatwierdzanie planów pracy poradni,

2)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników,

3)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych w placówce,

4)     opiniowanie projektu planu finansowego,

5)     opiniowanie organizacji pracy poradni, w tym arkusza organizacyjnego, do 30. IV danego roku, w tym tygodniowy plan pracy,

6)     opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

7)     uchwalanie zmian statutu poradni do wymogów wynikających z rozporządzeń.

8)     Dyrektor poradni wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia organ nadzorujący poradnię.

9)      Szczegółowe zadania i kompetencje dyrektora i rady pedagogicznej regulują odrębne przepisy.

Rozdział V

Organizacja Poradni.

§ 27

 1. Poradnia jest placówką oświatowo – wychowawczą.
 2. Poradnia działa w ciągu roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 3. Nauczycielom Poradni przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych.
 4. Dzienny czas pracy poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 28

 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu finansowego poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku.

Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku.

 1. Arkusz organizacyjny Poradni zawiera dane dotyczące terenu działania poradni i liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 2. Organizację pracy Poradni określa tygodniowy rozkład ustalony przez Dyrektora Poradni.
 3. W miarę możliwości kadrowych i potrzeb możliwe jest tworzenie w Poradni komórek organizacyjnych.

Rozdział VI

Dokumentacja.

§ 29

1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację :

1)     roczny plan pracy poradni,

2)     tygodniowy rozkład zajęć pracowników poradni,

3)     wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona)i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania

4)     karty indywidualne badanych,

5)     dziennik zajęć specjalistycznych,

6)     księgę protokołów rady pedagogicznej,

7)     rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, imię (imiona)i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania

8)     dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni, dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

9)      inną dokumentację obrazującą pracę poradni.

 2. Dokumentacja, o której mowa w pkt 3,7,9 może być prowadzona w formie elektronicznej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 30

Poradnia używa pieczęci podłużnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

PORADNIA

Psychologiczno – Pedagogiczna
18 – 500 Kolno
ul. 11 Listopada 1     tel. 0862782181

§ 31

 1. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez Poradnię gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 32

Statut może być zmieniony przez Radę Pedagogiczną Poradni na wniosek Dyrektora, w szczególności w razie zmiany odpowiednich przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Poradni.

§ 33

O wszystkich zmianach informuje się organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 34

Dyrektor Poradni zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim pracownikom, a także jest zobowiązany zamieścić statut na stronie internetowej Poradni.

 

Aktualnie stronę przegląda  1  osób(a)
Twoje IP: 54.161.118.57

© 2006 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOLNIE Wszelkie prawa zastrzeĹĽone.